Page 5 - CSAVE - Family Business Magazin
P. 5

támogatásokat igényelni, milyen intézkedéseket, mértékben visszafogottá váltak, tehát a magazin
      kedvezményeket teszünk a partnereink túlélése megjelenése, az egyesületi életünk finanszírozá-
      és a saját tönkremenetelünk elkerülése érdeké- sa, az Egyesület megmaradása teljes mértékben
      ben, lehetővé tesszük, hogy minimum 10.000 Ft a tagság önerejének és aktivitásának köszönhe-
      támogatás esetén, a 2020-as év végéig a támo- tő, amit ezúttal elismeréssel nyugtáznék.
      gatónk élvezhesse a tagsággal járó előnyöket.
      Külön köszönetet szeretnénk mondani azon tag- Mindenkit várunk szeretettel, támogatásaitokat
      jainknak, akik az éves tagdíj mellett, plusz mun- pedig előre is köszönjük.
      kával, illetve pénzügyi eszközökkel támogatják
      az Egyesületünk hasznos tevékenységét. Érdekes Üdvözlettel,
      módon szponzoraink ebben az időszakban teljes CSAVE Elnökség                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10