Page 4 - MaSzeSz hírcsatorna 2023/1.
P. 4

BEKÖSZÖNTŐ      KEDVES OLVASÓK!                   Kedves Olvasók!    alapdokumentum az önkormányzatok számára,
                               amely egységes szerkezetben tárgyalja és értékeli
                   A 2023. év kezdete a település különböző vízgazdálkodási elemeit.
                   sajnos mindenki szá- Idén is megrendezésre kerül március végén
                   mára nehéz volt, és a Dulovics –Szimpózium, melyre egyre több
                   az elkövetkező hóna- fiatal jelentkezik évről-évre.
                   pokban is számos ne- Az MHT ülésen elhangzott, hogy az ivóvíz
                   hézséggel kell majd minőségére és ellenőrzésére vonatkozó kö-
      megküzdenünk. Egy szakmai folyóiratnak azon- vetelményekben nagy horderejű változás lesz
      ban mindig bizakodónak kell lenni!        az 5/2023. Kormányrendelet hatálybalépésével.
      A mostani szám szakmai cikkei, a különböző 60 évvel ezelőtt Baján, az Országos Vízügyi
      rendezvények összefoglalói, a 2023.évi Víz vi- Főigazgatóság kezdeményezésére megalakult
      lágnapi szlogenje „Változtass most” - mind arra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi
      késztet, hogy dolgozzunk tovább és találjuk Karának jogelődje, mely kezdetektől a magyar
      meg a legjobb megoldásokat.           vizes szakma egyik meghatározó fellegvára.
      A bevezető cikk a szennyvíztisztítás területén Az MTA Vízellátási- és Csatornázási Bizottsága
      az aerob lebontási folyamatok modellezésével legutóbbi ülésén az EU 2020/741 a víz újrafel-
      foglakozik a vízvonalon, melyet többféle mód- használására vonatkozó minimumkövetelmé-
      szerrel lehet elvégezni a különböző szabványos nyek hazai adaptálását tartalmazó 7/2023 (I.12.)
      módszerek alkalmazásával.            Kormányrendelet került ismertetésre.
      Napjaink legnagyobb problémája a szennyvízte- Az ENSZ New-York-ban rendezendő követke-
      lepek energetikai önellátásának biztosítása. En- ző Vízügyi Konferenciájának kísérő rendezvé-
      nek megoldására a szakemberek egy csoportja nyeként a MaSzeSz meghívást kapott, melynek
      az SCWG-HU technológiát javasolja, melynek témája a vízi közmű struktúra fenntarthatóságá-
      főbb paramétereit, eljárás módját megismer- nak és fejlesztésének megvalósíthatósága.
      hetjük a cikkben.                A rendezvényről a következő Hírcsatornában
      A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemlé- részletesen beszámolunk
      letformálás továbbra is cél a lakosság körében,
      ennek eredményeit egy KEHOP pályázat ismer- A történelmi rovat témája az elmúlt évtizedek-
      tetésén keresztül ismerheti meg az olvasó.    ben megépült rothasztók bemutatása, annak
      A hazai vízgazdálkodás legkomolyabb kihívása szépségeivel és hibáival együtt.
      az elkövetkező években a települési vízgazdál- A szakmai hírek olvasásához mindenkinek
      kodás hatékonyságának fejlesztése. A cél az, hasznos és kellemes időtöltést kívánok!
      hogy a települések felkészülhessenek a környe-
      zeti és társadalmi változásokra. Az Integrált Te-                 Dr. Papp Mária
      lepülési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) egy olyan                   főszerkesztő      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9