Page 8 - MaSzeSz hírcsatorna 2023/1.
P. 8

30 mL/palack. Mivel 300 mL-es a palack, Az iszap bemérése után a palackokat gal-

      így a bemérések 0,1 tf%, 1 tf% és 10 tf%-nak lérig felöntjük 20°C-ra termosztált, fel-
      felelnek meg. Az utolsó üveg a kontroll, levegőztetett csapvízzel. A palackokban
      amelyben nincs eleveniszap, csak Na-acetát 2-3-(esetleg 4) órán keresztül fél óránként
      és 30 mL minta. A kontroll jelzi, ha a minta és az oldott oxigéntartalmat (D.O.) FDO 925
                                                    ®
      a Na-acetát olyan reakcióba lép, amely oxi- oxigénszenzorral megmérjük. (1. ábra, bal
      génfogyasztással vagy oxigéntermeléssel jár. kép és 2. ábra) A mért értékekből az oxi-
      Ebben az esetben nem értékelhető a légzés- génfogyasztási rátát (OUR, Oxygen Uptake
      teszt eredménye.                 Rate) számoljuk, amelyet mg O2 ∙ L-1 ∙ óra-1
                               formában adunk meg (3. ábra). A vak érté-
                               kéhez viszonyítjuk a többi oxigénfogyasztási
                               görbét. Nem toxikus a minta, ha a „minta
                               1-2-3” üvegekben a vak értékénél nagyobb
                               oxigénfogyasztást mérünk. A kontroll eseté-
                               ben az a megfelelő, ha nem változik jelen-
                               tősen az oxigénkoncentráció (hiszen nincs
                               benne eleveniszap).
                               Az OUR-ból meghatározhatjuk a SOUR
                               (Specific Oxygen Uptake Rate, fajlagos oxi-
                               génfelvételi ráta, légzéssebesség) értékét is,
                               amely egy gramm illékony szuszpendált szi-
                               lárd anyag (VSS = Volatile Suspended Solids)
                               óránként elfogyasztott oxigén milligrammja.
                               Ezt mg O2 ∙ g-1 iszap szervesanyag ∙ óra-1
                               formában fejezünk ki. Ehhez a lebegőanyag
                               szervesanyag-tartalmát kell meghatároznunk
      2. ábra A légzésteszt (eleveniszapos toxicitás teszt) hamumentes szűrőpapír alkalmazásával.
      összeállítása és az oldott oxigéntartalom változása Gátlási görbe is szerkeszthető, amely a vizs-
      egy biológiailag bontható, nem toxikus minta esetén. gált koncentrációk logaritmusának függvé-
                               nyében ábrázolja az oxigénfogyasztás-gátlás
      Utoljára mérjük be a palackokba a 25 mg szá- %-os értékét. Ez a következőképpen számol-
      razanyag-ekvivalens eleveniszapot, így min- ható:
      den esetben 6 mg KOI/mg iszap szárazanyag
      (MLSS= Mixed liquor suspended solids, iszap-       I=[F -(F   -F   ) / F ] *100
                                     vak minta kontroll vak
      koncentráció) a terhelésünk. Ez a Dél-pesti
      Szennyvíztisztító Telep (SZVTT) eleveniszap-   Ahol:
      jának optimális terhelése, így ugyanis 2-3 • I = oxigénfogyasztás-gátlás (%)
      óra alatt sem fogy el teljesen a palackokból • Fvak = a vak OUR értéke
      az oxigén. A mérés bevezetésénél a helyi vi-   • Fminta = a minta (1-2-3) OUR értéke
      szonyokra kell szabni ezt a terhelésértéket.   • Fkontroll = a kontroll OUR értéke

      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13