Page 9 - MaSzeSz hírcsatorna 2023/1.
P. 9

SZAKMAI - TUDOMÁNYOS ROVAT


      Az I értékét mindhárom mintakoncentrációra hiszen a mérések során Na-acetáttal (rbKOI;
      (minta 1-2-3 = 0,1 tf%; 1 tf%; 10 tf%) számoljuk, readily biodegradable KOI = gyorsan vagy
      majd a koncentráció logaritmusának (-1; 0; 1) könnyen bontható szerves anyag frakció)
      függvényében ábrázoljuk. Ilyen gátlási görbe tápláltuk az eleveniszapot. Az eddigi teszte-
      látható a 3. ábrán.                ket ezért C-toxicitásnak (C = szén) nevez-

      3. ábra Heterotróf és nitrifikáló szervezetek gátlási görbéje (balra) és oxigénfogyasztási rátája (OUR)
      ugyanazon minta tesztelése során.

      A heterotróf szervezetekre nem toxikus a vizs- zük. A vizsgálat körülményeinek megfelelő
      gált oldat, de a nitrifikálókat negatívan befo- változtatásával (ammónium adagolás, sze-
      lyásolják a nagyobb koncentrációk. Az 0,1 lektív gátlószerek) nem csak a heterotróf
      tf%-os adagolás alkalmazható a gyakorlatban.   mikroorganizmusokra, hanem a nitrifikáló
      A gátlási görbe a szabványos kifejezése és mikroorganizmusokra gyakorolt toxicitás is
      ábrázolása a vizsgálati eredményeknek, bár vizsgálható. Ez az N-toxicitás. (3. ábra) Azért
      általában a felhasználók nem kedvelik. A nul- érdemes a nitrifikálókat külön kezelni, mert
      lánál nagyobb értékek a gátlást jelzik. Minél sokkal érzékenyebbek a szerves szennyező-
      pozitívabb az oxigénfogyasztás-gátlás értéke, désekre és önmagában már a jelentősebb
      annál toxikusabb a minta. Ha a gátlásértékek mennyiségű rbKOI is gátolhatja a működé-
      nullánál kisebbek, akkor nincs jelen gátló ha- süket. Az N-toxicitás esetében a Na-ace-
      tás. Minél negatívabb a gátlás, annál jobban tátot lecseréljük ammónium-kloridra (1,43
      bontható biológiailag a vizsgált minta.      mL 1g/l-es NH4Cl-oldat) és a „minta 1-2-3”
      Látványosabb és könnyebben értékelhető üvegeket két párhuzamosban készítjük elő.
      grafikont kapunk, ha a terhelés (térfogat%) Az egyik sorozat mintáihoz nem adagolunk
      függvényében ábrázoljuk az OUR értékeket. gátlószert, a másik sorozat mintáihoz N-al-
      Ez közelíti meg leginkább a technológusok lil-tiokarbamidot (ATU) teszünk (0,35 mL 5
      gondolkodását és igényeit (3. ábra).       g/L-es ATU-oldat). A nem gátolt OUR érté-
      Az eddigiekben csak a szervesanyag fo- kekből kivonjuk a gátolt változatokat és a to-
      gyasztó (heterotróf) szervezeteket vizsgáltuk, vábbiakban ezekkel számolunk (3. ábra).

                                                      9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14