Page 5 - MaSzeSz hírcsatorna 2023/1.
P. 5

SZAKMAI - TUDOMÁNYOS ROVAT

      AZ AEROB LEBONTÁSI FOLYAMATOK

      (BIODEGRADÁCIÓ) MODELLEZÉSE

      A VÍZVONALON              1,2,
                      1,3
      BEZSENYI ANIKÓ NAGY-MEZEI CSENGE, MAKÓ MAGDOLNA
                                    1      ABSZTRAKT                     értékekre. Az oxigént a mikroorganizmusok
      Az aerob biológiai bonthatósági vizsgálatok használják fel a közeg szervesanyag-tartal-

      körébe tartozik az eleveniszappal végzett mának lebontásához. A közös elvek mellett
      légzésteszt (OUR = Oxigénfelvételi ráta azonban sok az eltérés a két mérés között.
      meghatározás) és a hígítási sorozattal el- Míg a légzéstesztek a levegőztetőmeden-
      készített BOI (Biokémiai Oxigénigény) vizs- cében zajló folyamatokkal korrelálnak jól,
      gálat. Mindkettő szabványos eljárás, amely és a gyorsan bontható KOI (rbKOI = readily
      indokolt esetben rugalmasan változtatható. biodegradable KOI) mennyiségéről szolgál-
      A mérések esetenkénti rugalmas változ- tatnak információt, addig a BOI vizsgálatok
                                                5
      tatására azért van szükség, mert a vizsgált során a lassan bontható KOI-frakció (sbKOI
      szennyvizek, folyékony hulladékanyagok = slowly biodegradable KOI) felhasználá-
      nagy változatosságot mutatnak, és olykor sára is sor kerülhet, hiszen 5 napig tarjuk
      szigorúan szabványos formában nem vizs- az üvegeket optimális körülmények között.
      gálhatók (túl nagy KOI, az oldószertartalom A legnagyobb BOI /KOI-arány a biodegra-
                                         5
      veszélyezteti az elektródot, hidrogén-pe- dáció maximumát jelzi, amely a teljes szeny-
      roxid jelenléte stb.). Mindemellett egy adott nyvíztisztítási folyamat során elérhető. A két
      szennyvíztisztítási technológia modellezé- vizsgálat nem versenytársa, hanem hasznos
      séhez is gyakran van szükség bizonyos pa- kiegészítője egymásnak.
      raméterek módosítására. Mindkét módszer
      az oxigénfogyasztás meghatározásán alapul. BEVEZETÉS
      A légzésteszteknél oxigénelektróddal mér- A közműhálózaton keresztül a vízvonalra
      jük az oldott oxigénkoncentráció változását beérkező (vízvonalon fogadott), közvetlenül
      2-3 órán keresztül, a BOI5 teszteknél egy a vízvonalon fogadott, illetve a csatornába
      nyomásérzékelő fej (OxiTop mérőrend- bocsátott különféle szennyvizek, valamint
                       ®
      szer) a mérőedényben 5 napon át rögzített a külső szénforrásként (denitrifikálók számá-
      nyomásváltozást fordítja le oxigénfogyasztás ra) alkalmazható folyékony anyagok aerob

      1 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
      2 Óbudai Egyetem, Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola, Budapest
      3 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Agrárkörnyezettani
       Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29-43.                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10