Page 7 - MaSzeSz hírcsatorna 2023/1.
P. 7

SZAKMAI - TUDOMÁNYOS ROVAT               ALKOTÓRÉSZ                    MENNYISÉG
                 Pepton                      16 g
                Húskivonat                     11 g

                Karbamid                      3 g
              Nátrium-klorid, NaCl                  0,7 g
          Kalcium-klorid-víz(1/2), CaCl x 2 H O            0,4 g
                       2   2
         Magnézium-szulfát-víz(1/7), MgSO x 7 H O            0,2 g
                        4   2
           Dikálium-hidrogén-foszfát, K HPO               2,8 g
                        2  4
                  Víz                      1000 mL
      1. táblázat Szintetikus tápközeg (az MSZ EN ISO 81 92 szabvány alapján)


      Az oltóanyagként alkalmazott eleveniszapot  A légzéstesztekhez 300 ml-es Karlsruher-pa-
      frissen vesszük valamelyik levegőztető me- lackokat (1. ábra, bal kép) használunk. Ebből
      dencéből, majd háromszor mossuk: ülepítés 5 darabot készítünk elő egy vizsgálathoz.
      után dekantáljuk (leöntjük a felülúszó vizes Ezekbe a beméréseket a 2. ábra alapján vé-
      fázist), majd felöntjük 20°C-os, fellevegőzte- gezzük. Minden palackba bemérünk 150 mg
      tett csapvízzel. A harmadik felöntésnél literes KOI-ekvivalens nátrium-acetátot (Na-acetát).
      mérőhengerbe öntjük és ott töltjük jelig, majd A Na-acetát oldat (~80-120 g/L) kémiai oxigé-
      folyamatosan levegőztetjük a felhasználásig. nigény (KOI) vizsgálatára is szükség van. A vak
      A levegőztetés az eleveniszapot homogenizál- nem tartalmaz mintát, ebben csak eleveniszap
      ja is, így könnyebb lesz az oltóanyag megfelelő és Na-acetát oldat van. A „minta 1-2-3” elneve-
      adagolása. Az így előkészített iszapból meg- zésű üvegekbe növekvő koncentrációban mér-
      határozzuk az összes lebegőanyag-tartalmat.    jük be a mintát: 0,3 mL/palack; 3,0 mL/palack;
      1. ábra A Karlsruher-palack oxigénelektróddal (balra), és BOI5 vizsgálat OxiTop® rendszerrel (jobbra)

                                                      7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12