Page 6 - MaSzeSz hírcsatorna 2023/1.
P. 6

bonthatóságának vizsgálatára használjuk oxigént lélegeznek, ezért a fellevegőztetett,
      a légzésteszteket és a Biokémiai Oxigé- oxigénben dús vizsgálati körülmények kö-
      nigény (BOI) vizsgálatot. Mint ahogyan azt zött a szervesanyagok lebontását (tkp. el-
      a cikksorozatunk első részében részleteztük égetését) oxigénnel végzik el. Tehát mind
      mindkét vizsgálatot bonthatósági (biodeg- a légzéstesztek, mind a BOI vizsgálatok tö-
                                              5
      radációs) és toxicitás tesztként egyaránt ke- kéletesen alkalmasak arra, hogy az oxigén-
      zelhetjük, hiszen minden méréshez hígítási fogyasztáson keresztül ezeket a lebontási
      sorozatot készítünk és a sorozat összes ele- folyamatokat modellezzék.
      mét teszteljük. Biológiailag bontható, toxikus
      anyagoknál a toxicitás csak hígítás kérdése, LÉGZÉSTESZTEK
      így a biodegradációhoz szükséges hígítás Eredetileg ezt nevezik eleveniszapos toxicitás
      mértéke is egyidejűleg meghatározható.      tesztnek. Alapvetőan az MSZ EN ISO 81 92
      Mindkét módszer az oxigénfogyasztás (Vízminőség. Az eleveniszap oxigénfogyasz-
      meghatározásán alapul. A légzésteszteknél tás-gátlásának vizsgálata ISO 8192:1986)
      oxigénelektróddal mérjük az oldott oxi- szabvány alapján végezzük el. A szabványt
      génkoncentráció (Dissolved Oxygen, D.O.) több ponton a felhasznált oltóanyaghoz kell
      változását 2-3 órán keresztül, a BOI tesztek- igazítani, mert az oltóanyagot nem lehet
      nél pedig egy nyomásérzékelő fej (OxiTop  standardizálni. A nagyterhelésű eleveniszap
                             ®
      mérőrendszer) a mérőedényben 5 napon át jóval nagyobb légzésintenzitással jellemez-
      rögzített nyomásváltozást fordítja le oxigén- hető, mint a kis-közepes terhelésű telepeké,
      fogyasztás értékekre. Az oxigént a mikroor- így az alkalmazott oltóanyagmennyiség tág
      ganizmusok használják fel (légzés) a közeg határok között mozoghat.
      szervesanyag-tartalmának lebontásához (el- A szabványos vizsgálatban műszennyvíz-
      égetéséhez).                   zel (szubsztrát) táplálják az eleveniszapot,
      Azokat a baktériumokat, amelyek oxigént amelynek az összetétele az 1. táblázatban
      lélegeznek aeroboknak nevezzük. Ezek kö- látható.
      zött akadnak olyanok, amelyek kizárólag A szennyvizek összetétele is nagyon válto-
      oxigént képesek lélegezni (obligát aerob), zatos, de a műszennyvíz összetételét nem
      és vannak olyanok, amelyek oxigén hiányá- feltétlenül közelíti. A műszennyvíz megfelelő
      ban más molekulákat (nitrát, szulfát stb.) is arányban tartalmaz makro- és mikroeleme-
      képesek ellélegezni. Ezeket fakultatív ana- ket, amely a lebontási folyamatokat segíti.
      eroboknak nevezzük. Az eleveniszap bak- Ha azonban a technológiai körülmények
      tériumainak 80%-a ebbe a típusba tartozik. modellezése a cél egy vizsgálat során, ak-
      Tehát oxigénhiány esetén is elboldogul kor nem feltétlenül kell műszennyvizet hasz-
      az eleveniszap, és a rothasztókba kerülve nálnunk. A gyakorlatban sem adagolnánk
      képes gyorsan létrehozni egy új, anaerob külön mikro- és nyomelemeket, így csak
      kultúrát, amely oxigénmentes környezetben meghamisítaná az eredményeket. Ilyen ese-
      működik. A fakultatív anaerobok előnyben tekben érdemes a műszennyvizet egysze-
      részesítik az oxigént, mert több energiát rűbb szubsztrátra cserélni. Mi leggyakrabban
      nyernek az oxigén ellélegzésével, mint más ecetsavat (nátrium-acetát) használunk.
      molekulákéval. Oxigén jelenlétében mindig      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11